x 9 x 0 x 5 x 1Click icons to use

What can you see on the back of 10 RMB bill...

What can you see on the back of 10 RMB bill...
  • Dragon's Gate on the Yellow River
  • North Gate of the Pearl River
  • Kui Gate on the Yangtze River
  • Lijiang River in Yangshuo