x 9 x 0 x 5 x 1Click icons to use

Who became president of China from 2013?

Who became president of China from 2013?
  • Hao Pengyou
  • Lao Wai
  • Xi Jinping
  • Qu Qingdao