x 9 x 0 x 5 x 1Click icons to use

What is the capital of the Ningxia Hui Autonomous Region?

What is the capital of the Ningxia Hui Autonomous Region?
  • Xining
  • Lanzhou
  • Jiayuguan
  • Yinchuan